بایگانی دسته‌ها: متن‌های مسافر

نوشته‌هایی از نویسندگان دیگر

«نکاتی درباره‌ی تابلوی دو برادر»، نوشته‌ی ر. ب. کیتای، ترجمه‌ی حسین پاینده

«همه‌ی هنر کافکا این است که خواننده را وادار به بازخوانی می‌کند. فرجام رُمان‌هایش ـ یا فقدان فرجام در رُمان‌هایش ـ تبیین‌هایی را القاء می‌کند که با زبانی واضح ارائه نمی‌شوند، بلکه برای موجه جلوه‌یافتن، خواندن دوباره‌ی متن از دیدگاهی

«نکاتی درباره‌ی تابلوی دو برادر»، نوشته‌ی ر. ب. کیتای، ترجمه‌ی حسین پاینده

«همه‌ی هنر کافکا این است که خواننده را وادار به بازخوانی می‌کند. فرجام رُمان‌هایش ـ یا فقدان فرجام در رُمان‌هایش ـ تبیین‌هایی را القاء می‌کند که با زبانی واضح ارائه نمی‌شوند، بلکه برای موجه جلوه‌یافتن، خواندن دوباره‌ی متن از دیدگاهی